Share This!

Όροι Διαγωνισμού Astrologos.gr-mypharmacity.gr

Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο “
Διαγωνισμός του astrologos.gr με δώρο-προσφορά της Εyewish σετ 5 προϊόντων ομορφιάς Mario Badescu συνολικής αξίας 157€! - See more at: http://www.astrologos.gr/article/diagonismos-toy-astrologosgr-me-doro-prosfora-tis-eyewish-set-5-proionton-omorfias-mario-bad#sthash.XRahMWlL.dpuf
Διαγωνισμός του astrologos.gr με δώρο-προσφορά της Εyewish σετ 5 προϊόντων ομορφιάς Mario Badescu συνολικής αξίας 157€! - See more at: http://www.astrologos.gr/article/diagonismos-toy-astrologosgr-me-doro-prosfora-tis-eyewish-set-5-proionton-omorfias-mario-bad#sthash.XRahMWlL.dpuf
Δώρο 2 προιόντα Steamcream απο τη συλλεκτική σειρά αστρολογίας για 5 τυχερούς από το mypharmacity.gr"
 
Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο
Δώρο 2 προιόντα Steamcream απο τη συλλεκτική σειρά αστρολογίας για 5 τυχερούς από το mypharmacity.gr"
 
Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο “Δώρο 2 προιόντα Steamcream απο τη συλλεκτική σειρά αστρολογίας για 5 τυχερούς από το mypharmacity.gr" από την εταιρεία ΩΝΤΙΩΤΕΞ Α.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΗΡΕΣΙΩΝ στο εξής “η Διοργανώτρια”).
 
1. ΤΙΤΛΟΣ
Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: “Δώρο 2 προιόντα Steamcream απο τη συλλεκτική σειρά αστρολογίας για 5 τυχερούς από το mypharmacity.gr"
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που διαμένει στην Ελλάδα και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στον όμιλο ANTENNA.
 
3. ΕΠΑΘΛΑ
3.1 Ένας νικητής θα ανακηρυχθεί, ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
3.2. Το δώρο του διαγωνισμού θα είναι:

2 προϊόντα περιποίησης προσώπου, χεριών και σώματος Steamcream, για 5 τυχερους, από τη σειρά την εμπνευσμένη από την αστρολογία. Σύνολο: 10 προιόντα.

Συνολική Αξία  δώρου 175 ευρώ.
3.3 Η απονομή των επάθλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
3.4 Τα διατιθέμενα προς τους νικητές έπαθλα ανήκουν στη Διοργανώτρια και διατίθενται στους νικητές από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες της ή/ και ανήκουν σε τρίτους και η Διοργανώτρια θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες προς τους νικητές για την ανάληψή τους.
3.5 Διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα παρέχονται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1. Όσοι επισκέπτες της σελίδας του Astologos.gr συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία  στη φόρμα του διαγωνισμού του Astologos.gr, θα λαμβάνουν αυτομάτως συμμετοχή στη κλήρωση για τα ως άνω έπαθλα.
4.2 Η κλήρωση των νικητών θα λάβει χώρα στα γραφεία της Διοργανώτριας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατωτέρω ημερομηνία λήξεως του Διαγωνισμού.
 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5.1 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 24η Νοεμβρίου 2014 έως την 3η Δεκεμβρίου 2014 στις 24:00.
5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο.
 
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
6.1 Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ως άνω ημερομηνία λήξεως του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με την μέθοδο της τυχαίας επιλογής μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι νικητές που θα αναδειχθούν μέσω της κλήρωσης θα λάβουν τα ανωτέρω έπαθλα.
6.2 Η ανακοίνωση των αναδειχθέντων νικητών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9.
6.3 Η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσει έκαστο εκ των νικητών με σχετικό email (ηλεκτρονικό μήνυμα) που θα αποστείλει στη διεύθυνση που ο παίκτης έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.
 
7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
7.1 Το είδος των επάθλων ορίζεται στον όρο 3 της παρούσης.
7.2 Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή εκάστου αυτών.
7.3 Τα έπαθλα, είτε ανήκουν στην Διοργανώτρια, είτε διατίθενται από τρίτους για τους σκοπούς του διαγωνισμού, παραλαμβάνονται από τους νικητές σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο οι νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός το αργότερο ενός (1) μηνός μετά το πέρας της κλήρωσης, ώστε να βεβαιώσουν την αποδοχή του επάθλου προκειμένου να δύνανται να το παραλάβουν μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στον όρο 7.9 της παρούσης.
Κάθε νικητής υποχρεούται κατά την παραλαβή του επάθλου να προσκομίσει εκτυπωμένο το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε από τη Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη του ως νικητή καθώς και να επιδείξει κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης του (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο κλπ).
7.4 Μετά την απονομή του επάθλου σε κάθε νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για έπαθλα που διατίθενται από τρίτους η ευθύνη της Διοργανώτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση του κάθε νικητή για την ανάληψη του σχετικού επάθλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το έπαθλο έχουν δώσει σε αυτήν.
7.5 Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε νικητή.
7.6 Σε περίπτωση που το προκηρυχθέν έπαθλο είναι σε είδος, τότε αυτό αποδίδεται πάντοτε στο συγκεκριμένο είδος στον κάθε νικητή και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.
7.7 Επί ανηλίκων νικητών απαιτείται η συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα ή του κηδεμόνος για την απόκτηση του επάθλου.
7.8 Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει, σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωσή του νικητή, τότε η Διοργανώτρια ή η εταιρεία που διαθέτει το έπαθλο έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της .
7.9 Κάθε νικητής δύναται να παραλάβει το έπαθλό του υπό την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπομένων στον όρο 7.3 της παρούσης, μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ανάδειξή του ως νικητή. Δύναται δε να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά απευθυνόμενος στο τηλέφωνο 210- 8778500.
 
8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την προκήρυξη ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση και πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό. Περαιτέρω δε κάθε τέτοιου είδους ανάκληση ή μεταβολή δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που συμμετείχαν προ της ως άνω δημοσίευσης/ γνωστοποίησης της.
 
9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
9.1. Τα ονόματα χρηστών των νικητών θα ανακοινωθούν στην σελίδα του Astrologos.gr στο Facebook καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν τα έπαθλο με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του επάθλου άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες οι οποίοι με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν ρητώς σε αυτό.
9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στον νικητή και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα.
 
10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
10.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού.
10.2 Απλά αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τα γραφεία της Διοργανώτριας, Αιγιαλείας 17, 15125, Μαρούσι, Αττική.
10.3 Η συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη, διέπεται πλέον υπό του παρόντος κανονισμού, ο οποίος εφαρμόζεται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των όρων του κανονισμού τούτου.
10.4 Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους προστασίας δεδομένων, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες επικοινωνίας και προώθησης.
 
Αθήνα,24 Νοεμβρίου 2014